תקנון

תנאי שימוש באתר האינטרנט "אקסלרוד, יוסף משרד עורכי דין" (להלן: "תנאי שימוש")

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "אקסלרוד, יוסף משרד עורכי דין" (להלן: "המשרד")

האתר מציע מידע על המשרד וכלל השירותים הניתנים על ידו. כמו כן, מציג האתר מאמרים ושאלות גולשים בתחומי העיסוק של המשרד.

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן שכן תחילת השימוש באתר תהווה הסכמה ואישור מטעמך לכלל תנאי השימוש.

באם אינך מסכים לתנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.

כללי

המבוא לתנאי השימוש מהווה חלק בלתי נפרד מהם ומחייב כיתר התנאים.

הכותרות בתנאי שימוש אלו הינם לשם הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי שימוש אלו לפיהן.

מטעמי נוחות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מתייחסים באופן שווה לשני המינים.

השימוש באתר

האתר, לרבות התכנים, המידע, המאמרים, שאלות גולשים והתשובות לשאלות גולשים המוצגים בו, מוצעים לשימוש כמות שהם (as is) ובהתאם לשיקול דעת המשרד.

בהתאם לכך, לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד בגין מבנה האתר, מראהו ,עיצובו ותכונות השימוש בו. המשרד יהא רשאי, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי, לסגור את האתר ו/או לשנות את האתר ובכלל זה את תוכנו, מבנהו ועיצובו מבלי הצורך להודיע על כך מראש ולא תהא לך בשל כך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד.

קניין רוחני

זכויות הבעלות באתר המשרד, שם המתחם (דומיין) וכלל זכויות הקניין הרוחני באתר, על כלל סוגיהן (זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, וכיוצ"ב), בין אם רשומות ובין אם לאו, הינן בבעלות המשרד ותיוותרנה בבעלותו בכל עת. אתר המשרד עשוי לכלול תכנים ו/או תמונות ו/או עיצובים ו/או אלמנטים אחרים של צדדים שלישיים, אשר התירו למשרד את השימוש והצגתם באתר. זכויות הקניין הרוחני, בתכנים כאמור, שמורות לאותם צדדים שלישיים והשימוש בהם כפוף להסכמתם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כלל זכויות היוצרים באתר, לרבות בקוד המחשב, התוכנה, הקבצים, העיצוב, הגרפיקה וכיוצ"ב הינן בבעלות המשרד או צד ג', לפי העניין. שם המשרד, סימניו, לרבות סמליל המשרד (לוגו) וכל סימן אחר באתר, המאמרים, תשובות לשאלות גולשים ושאר הטקסטים הינם בבעלות מלאה של המשרד.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להעביר, להציג בפומבי, לתרגם, ליצור יצירה נגזרת או כל שימוש אחר בתכני האתר, מקצתם או חלקם, ללא קבלת רשות מראש ובכתב מטעם המשרד. אין לעשות שימוש מסחרי או אחר, בשם המשרד, שם המתחם, לוגו המשרד או כל סימן אחר הכלול באתר, ללא קבלת רשות מראש ובכתב מטעם המשרד.

הגבלת אחריות

המשרד אינו אחראי, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, בגין שימוש באתר ו/או בתכניו.

באתר מוצגים תכנים, מאמרים ותשובות לשאלות גולשים, אשר נכתבו ע"י עורכי הדין במשרד. המידע המוצג בתכנים אלו הינו בגדר מידע כללי בלבד הניתן ע"י עורכי הדין במשרד, באורח כללי וללא ידיעה בדבר נסיבותיו המיוחדות של עושה השימוש בתכנים הנ"ל. אין התכנים המוצעים באתר מהווים בשום אופן תחליף לייצוג ע"י עו"ד ו/או תחליף לעצה מקצועית. הנך נושא באחריות מלאה ובלעדית לפעולותיך ולתוצאות הנובעות משימוש במידע המוצג בתכנים הנ"ל והמשרד לא יישא בכל אחריות, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או עגמת נפש, ישירים או עקיפים, בגין בחירתך לפעול בהתאם לתכנים אלו, לרבות המאמרים והתשובות לגולשים.

שונות

על תנאי שימוש אלו ועל השימוש עצמו באתר ועל כל הנובע מהם, חלים דיני מדינת ישראל בלבד.

בכל מחלוקת אשר תתעורר בינך לבין האתר בקשר עם תנאי שימוש אלו ו/או בקשר עם השימוש באתר, תהא סמכות בלעדית לביהמ"ש המוסמך באזור תל-אביב.

המשרד רשאי בכל עת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי וללא הסכמתך לשנות את תנאי השימוש באתר. השינוי אינו כפוף למתן הודעה מראש.