שאלות גולשים

האם כספים שיש לי בקופות גמל מועברים גם הם לכונס במסגרת הליך פשיטת רגל?

שאלה:

שלום רב, אני נמצאת בהליך של פשיטת רגל ורציתי לדעת אם במסגרת ההליך כספים שיש לי בקופות גמל מועברים גם הם לכונס או שמדובר בזכויות שלא ניתן לגעת בהם.

תשובה קצרה:

שלום רב,
אין די נתונים בשאלתך על מנת שניתן יהא להשיב עליה באורח מפורט ועל כן אוכל רק להשיב עליה באופן כללי. וזו תשובתי:
ככלל, פדיון כספי קופת גמל כפוף לאישור בית משפט הדן בהליך פשיטת הרגל של החייב.
ככל שהכספים בקופת הגמל מיועדים למטרת קצבה (פנסיה), בית המשפט לא יורה על פדיונם בטרם הגיע המועד לתשלום הקצבה (במקרה הרגיל, בהגיע החייב לגיל פרישה).
באם קיים מרכיב הוני בכספי קופת הגמל שאינו למטרת קצבה (בקופות גמל ישנות), בית המשפט רשאי להורות על פדיון הכספים, כולם או מקצתם.
בהחלטתו על פדיון כספי קופת הגמל, רשאי בית המשפט ע"פ שיקול דעתו להותיר חלק מהכספים בידי החייב וזאת בהתחשב בסכומים אשר הצטברו בקופה ובהתחשב בנסיבותיו המיוחדות של החייב כגון: גילו של החייב, מצבו הרפואי, גובה החובות, מספר הילדים הסמוכים על שולחנו וכיוצ"ב.
תקוותי כי תשובתי זו עונה לשאלתך.


קרא עוד

מה הן ההגבלות שיש על פושט רגל?

שאלה:

בוקר טוב, מה הן ההגבלות שיש על פושט רגל? האם ניתן לנהל חשבון בנק, כרטיסי אשראי?

תשובה קצרה:

שלום רב,

אלו ההגבלות:
- בית המשפט רשאי לעכב את יציאת החייב מהארץ. בפועל, עיכוב יציאת החייב מהארץ, בהליכי פשיטת רגל, נעשה כדבר שבשגרה ומיד עם הינתן צו הכינוס.
- החייב יהא "לקוח מוגבל מיוחד" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי. המשמעות היא שהחייב, בין השאר, לא יוכל לעשות שימוש בשיקים.
- לא ניתן לעשות שימוש בכרטיס אשראי, אלא בהינתן אישור מראש ובכתב מטעם הנאמן לנכסי החייב.
- החייב אינו יכול לייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד, בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות אחרים, אלא באישור מראש של בית המשפט או הנאמן.

ביחס לניהול חשבון בנק:
בכפוף לאישור בית המשפט, ניתן לנהל או לפתוח חשבון בנק ביתרת זכות בלבד ללא אשראי וללא שימוש בשיקים. בדרך כלל, אישור כאמור ניתן מראש ובמסגרת צו הכינוס.

ביחס לכרטיסי אשראי, ראה תשובתי לעניין ההגבלות. ניתן לעשות שימוש בכרטיס אשראי רק באישור מראש ובכתב מטעם הנאמן.


קרא עוד

האם דברים שסוכמו בעל פה במהלך שלבי קבלה לעבודה תקפים גם ללא חוזה בכתב?

שאלה:

שלום, במסגרת שלבי קבלתי להעבודה, סוכם על שכר מסוים למשך 3 חודשים ובתום ה-3 חודשים אקבל העלאה. הדברים סוכמו בראשית בע"פ ומיד לאחר מכן הועלו בהסכם העבודה שנחתם על ידי ונשלח במייל למעסיק עוד בטרם התחלתי את עבודתי. המעסיק לא החזיר לי את ההסכם אך מנגד גם לא אמר דבר והתחלתי את עבודתי בתאריך כפי שסוכם. בתום ה-3 חודשים פניתי למעסיק לוודא את העלאת השכר ונאמר לי על ידו כי ההסכם לא נחתם והוא נעשה על ידי בלבד. האם מדובר בהפרת הסכם? מה החוק קובע בעניין.

תשובה קצרה:

שלום רב,
שאלתך מעלה סוגיות שונות וקצרה היריעה. על כן אנסה ליתן תשובתי בקווים כלליים תוך התייחסות לנתונים המופיעים בשאלתך.
חוזה ובכלל זה חוזה עבודה, נכרת בדרך של הצעה וקיבול. להוציא מקרים מסוימים הקבועים בחוק, חוזה יכול שייעשה בעל פה ואם אכן כך נעשה, הריהו חוזה תקף לכל דבר ועניין. אם באותו מועד בו סוכמו הדברים בעל פה, הצגת את עניין העלאת השכר לאחר 3 חודשים ומעסיקך הסכים לכך, הרי שנכרת חוזה מחייב. אי העלאת השכר לאחר 3 חודשים, משמעותה הפרת החוזה.
אולם הקושי בעניינך הוא קושי ראייתי ובמה דברים אמורים: לחוזה בעל פה, בהיעדר ביטוי חיצוני בכתב, נלווה הקושי של הוכחת תנאיו בבית הדין לעבודה אשר בפניו מצויות, בדרך כלל, רק גרסאותיהם הנוגדות של הצדדים והמכחישות זו את זו. באם שלחת את הסכם עבודה בכתב במייל בטרם תחילת העבודה ומעסיקך החל להעסיק אותך מבלי להסתייג בצורה כלשהי מתנאיו, עשוי הדבר להוות חיזוק ראייתי לגרסתך. ניתן גם לומר שבכך מעסיקך קיבל על עצמו את תנאי ההסכם שנשלח במייל בדרך של התנהגות.
בנוסף ובהקשר של דיני עבודה, אציין כי בהתאם לחוק הודעה לעובד, על מעסיק ליתן לעובד הודעה בדבר תנאי עבודתו תוך 30 יום מיום תחילת העבודה ובאם לא עשה כן, עשוי הדבר לסייע במישור הראייתי.
בהיעדר נתונים נוספים ובהיעדר ידיעה באשר לכלל נסיבות העניין, קשה להעריך את הקושי הראייתי במקרה הנדון בשאלתך. טוב תעשה, אם תפנה בעניין זה לייצוג של עו"ד ותפרוס בפניו את כלל העובדות הצריכות לעניין.


קרא עוד

שלח שאלה חדשה

אני מאשר את תנאי האתר והתקנון .