חוק הודעה לעובד

חוזה עבודה יכול שייעשה בעל פה. בפועל, לא אחת נכרתים חוזי עבודה בעל פה מבלי ליתן כל ביטוי בכתב לתנאיהם. לא פעם, מעסיקים מנצלים כוחם העודף במו"מ מול מועמדים לעבודה ומתחילים להעסיקם ללא הסכם עבודה בכתב, אך גם מבלי שאף סוכמו תנאי העבודה או שסוכמו באופן חלקי ובלתי ממצה בבחינת "תתחיל לעבוד יהיה בסדר". במקרה כאמור, נוצרת עמימות אצל העובד בכל הקשור לתנאי עבודתו ובמקרים מסוימים הוא נהיה מודע להם או לחלק מהם רק לאחר פרק זמן ממושך מתחילת עבודתו.


חוק הודעה לעובד בה ליתן מענה למצב דברים כאמור. מחד, אין החוק מחייב מעסיק לערוך הסכם עבודה בכתב ובעניין זה מותיר החוק את המצב המשפטי על כנו. מאידך, החוק מחייב את המעסיק למסור לעובד הודעה בכתב המפרטת את תנאי עבודתו וכן למסור הודעה בכתב על כל שינוי בתנאי עבודתו של העובד.


נסקור להלן, בקצרה, חלק מהוראותיו של חוק הודעה לעובד.


כאמור לעיל, החובה העיקרית המוטלת על מעסיק לפי חוק הודעה לעובד, הינה למסור לעובד הודעה בכתב המפרטת את תנאי עבודתו וכן למסור הודעה בכתב על כל שינוי בתנאי העבודה. על המעסיק למסור את ההודעה בכתב תוך 30 יום מהיום בו התחיל העובד לעבוד אצל המעסיק או ממועד השינוי, לפי העניין. במקרה שהעובד הוא נער, על המעסיק למסור את ההודעה בכתב תוך 7 ימים.


על ההודעה בכתב לפרט את תנאי עבודתו של העובד ובכלל זה: זהות המעסיק וזהות העובד, תאריך תחילת העבודה, תיאור עיקרי התפקיד, ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד, סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר, אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, יום המנוחה השבועי של העובד, סוגי תשלומים של המעסיק ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד וכיוצ"ב (הרשימה אינה ממצה).


ככל שהמעסיק מסר חוזה עבודה בכתב לעובד, הכולל את כל תנאי העבודה המפורטים בחוק הודעה לעובד ותוך פרקי הזמן כמפורט לעיל, ייחשב הדבר כאילו מילא חובתו.


במקרה של שינוי כלשהו בתנאי העבודה, חלה חובה על המעסיק למסור לעובד הודעה בכתב על השינוי.


הפרת חובתו של מעסיק למסור הודעה בכתב עשויה להוות עבירה פלילית. כמו כן, במקרה של הפרת החובה למסור הודעה בכתב, רשאי העובד להגיש תביעה כנגד המעסיק לביה"ד האזורי לעבודה. ככל שיימצא כי המעסיק הפר חובתו ביודעין, יהא רשאי ביה"ד לפסוק לעובד פיצויים שאינם תלויים בנזק עד לסך של 15,000 ₪.


חשוב לציין כי במקרה בו עובד מגיש תביעתו כנגד המעסיק ומתעוררת מחלוקת ביניהם בעניין הקשור לתנאי העבודה ואשר לגביהם חלה חובה על המעסיק למסור הודעה בכתב לעובד, אזי במקרה ולא נמסרה הודעה כאמור תהא חובת ההוכחה על המעסיק בדבר העניין השנוי במחלוקת (בניגוד לכלל הרגיל לפיו "המוציא מחברו עליו הראייה").


אודות אקסלרוד, יוסף משרד עורכי דין

אייקון אקסלרוד, יוסף משרד עורכי דין אקסלרוד, יוסף משרד עורכי דין, עוסק בתחומים מגוונים של המשפט אזרחי מסחרי לרבות, מקרקעין, דיני עבודה, פשיטות רגל והוצאה לפועל. עורכי הדין במשרד, כל אחד בתחומו, מייצגים את לקוחותיהם בבתי המשפט בערכאות השונות, בבתי הדין לעבודה וכן מלווים את לקוחותיהם במגוון רחב של עסקאות ובייצוגם מול הרשויות והגופים המנהליים השונים. משרדנו שם לעצמו למטרה ליתן ללקוחותיו שירות מקצועי, אמין ומסור, תוך שימת דגש על יחס אישי ושקיפות מלאה.

המידע המוצג במאמר אינו מהווה בשום אופן ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם. המידע המוצג במאמר הינו בגדר מידע כללי בלבד אשר אינו מתיימר להיות שלם, מקיף ומותאם לנסיבותיו המיוחדות של הקורא. המאמר אינו בהכרח מתעדכן לאחר פרסומו בעקבות שינויים שבדין. משרדנו לא יישא באחריות כלשהי כלפי הקורא בגין כל שימוש ו/או פעולה שייעשו על ידו בהסתמך על המידע המוצג במאמר. באחריות הקורא לפנות בעניין זה לקבלת ייעוץ מקצועי בטרם נקיטת צעד כלשהו בהסתמך על התוכן המוצג במאמר.

תגובות הגולשים