מאמרים משפטים

מס ריבוי דירות

מס ריבוי דירות, אשר גם זכה לכינוי "מס דירה שלישית", נכנס לתוקפו ביום 1.1.17 כחלק מחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016.
סוגי המס המוכרים לנו (דוגמת מס הכנסה, מע"מ, מס שבח וכד') מוחלים לרוב על תוצאת הפעילות הכלכלית של הנישום ומטרתם המקובלת היא העברת משאבים מן הציבור למדינה וחלוקה מחדש של העושר בחברה. ודוק, מס ריבוי דירות אינו מוטל על פעילותו הכלכלית של הנישום, אלא על עצם היותו בעל זכויות בנכסים מסוג דירות מגורים.
 
קרא עוד

הוצאות נסיעה

לא מעט עמימות קיימת באשר לזכותו של העובד להשתתפות מעסיקו בהוצאות הנסיעה לעבודה וממנה. במסגרת מאמר זה ננסה לעשות סדר בדברים.
קרא עוד

חוק הודעה לעובד

חוזה עבודה יכול שייעשה בעל פה. בפועל, לא אחת נכרתים חוזי עבודה בעל פה מבלי ליתן כל ביטוי בכתב לתנאיהם. לא פעם, מעסיקים מנצלים כוחם העודף במו"מ מול מועמדים לעבודה ומתחילים להעסיקם ללא הסכם עבודה בכתב, אך גם מבלי שאף סוכמו תנאי העבודה או שסוכמו באופן חלקי ובלתי ממצה בבחינת "תתחיל לעבוד יהיה בסדר". במקרה כאמור, נוצרת עמימות אצל העובד בכל הקשור לתנאי עבודתו ובמקרים מסוימים הוא נהיה מודע להם או לחלק מהם רק לאחר פרק זמן ממושך מתחילת עבודתו.
קרא עוד

שכר מינימום

משפט העבודה, הינו ענף משפטי ייחודי אשר תכליתו להגן על עובד מפני כוחו העודף של המעסיק ולהבטיח לו קיום בכבוד אנושי. בדיני העבודה נכללים חוקים אשר תכליתם להגן על העובדים ולהבטיח להם תנאי תעסוקה מינימליים. זכויות העובדים על פי חוקים אלו, לרוב, אינן ניתנות להתניה ואף לא לוויתור מצד העובד. בשל כך, זכו חוקים אלו לכינוי "חוקי המגן".
קרא עוד